pixel

Blog

СИМБОЛИКА ЧЕТНИЧКЕ МРТВАЧКЕ ГЛАВЕ

Порекло овог добро познатог симбола де­це­ни­ја­ма је приписивано окле­ве­та­ном Рав­но­гор­ском по­кре­ту, који је ка­ри­ка­ту­рал­ним при­ка­зи­ва­њем у „пар­ти­зан­ским фил­мо­ви­ма”, код једног дела народа тотално обезвредио ову славну заставу и дао јој неку скроз другачију димензију са којом она нема везе. Заправо ова слав­на рат­на за­ста­ва је много старија и по­ти­че из XIX ве­ка. У Ср­би­ју су је до­не­ли ру­ски до­бро­вољ­ци у Срп­ско-тур­ском ра­ту 1876. Би­ла је за­ста­ва срп­ских ко­мит­ских и чет­нич­ких ор­га­ни­за­ци­ја у Ма­ке­до­ни­ји, па ор­га­ни­за­ци­је „Ује­ди­ње­ње или смрт”, па удар­них срп­ских је­ди­ни­ца у Бал­кан­ским и Пр­вом свет­ском ра­ту, па онда и за­ста­ва Чет­нич­ке ко­ман­де ЈВуО који су је само присвојили као наследници пута својих предака. Заветова­ни отаџ­би­ни на бор­бу до смр­ти, они ко­ји сту­па­ју под овом за­ста­вом по­ру­чу­ју: „По­бе­ди­ће­мо! Смр­ти се не пла­ши­мо, јер већ смо мр­тви”

За­ста­ва са сим­бо­лом „мр­твач­ке гла­ве” је­дан је од нај­пре­по­зна­тљи­ви­јих срп­ских рат­них бар­ја­ка. Ши­ра јавност у Ср­би­ји тек од де­ве­де­се­тих го­ди­на XX ве­ка по­чи­ње да се упо­зна­је са ко­ре­ни­ма и сми­слом чет­нич­ког по­кре­та, чи­ји је нај­по­зна­ти­ји вој­ни сим­бол цр­ни бар­јак. За­ста­ва са „мр­твач­ком гла­вом” (ло­ба­ња са укр­ште­ним ко­сти­ма ис­под) че­сто је пот­пу­но по­гре­шно схва­та­на и до­жи­вља­ва­на. Она сим­бо­ли­зу­је ни­шта дру­го до спрем­ност на крај­ње са­мо­по­жр­тво­ва­ње, по це­ну жи­во­та, ка­ко би се из­во­је­ва­ла по­бе­да и сло­бо­да. Пре­ма пре­да­њу, прах пра­о­ца Ада­ма на­ла­зи се на Гол­го­ти, где се, као што је по­зна­то, од­и­гра­ло и рас­пе­ће Спа­си­те­ље­во. По Бож­јем про­ми­слу, крв Хри­сто­ва опра­ла је од гре­ха Ада­мо­ву ло­ба­њу, а пре­ко ње­га и чи­та­во чо­ве­чан­ство, отва­ра­ју­ћи пут спа­се­ња. Та­ко гле­да­ју­ћи, Ада­мо­ва гла­ва има зна­че­ње осло­бо­ђе­ња из ада и смр­ти, зна­че­ње спа­се­ња. На ве­ли­ком бро­ју при­ка­за Хри­сто­вог рас­пе­ћа, у под­нож­ју кр­ста мо­же се ви­де­ти баш „мр­твач­ка гла­ва” са укр­ште­ним ко­сти­ма или без њих. За­ста­ва са „мр­твач­ком гла­вом” и укр­ште­ним ко­сти­ма у Ср­би­ји се по­ја­вљу­је у дру­гој половини XIX ве­ка. До­не­ли су је ру­ски до­бро­вољ­ци у Срп­ско-тур­ским ра­то­ви­ма.

 

Оставите одговор

Најновије приче

Најпопуларније приче

Принцип је српски модни бренд, настао 2015.године са циљем да промовише српску историју, традицију, науку и културу у комбинацији са модерним дизајном и одећом врхунског квалитета.

Заједно у фузији са бесплатним едуковањем, другим видовима деловања бренда и хуманитарним радом све време ће имати један те исти циљ, а то је чување историје, традиције и хероја!

ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о достави

Испорука за Србију

Испорука за дијаспору

Како извршити куповину

Доступност производа

Замена величине

Повраћај робе

Информације о достави

 

Услови коришћења

КАТЕГОРИЈЕ

КОНТАКТ ПОДРШКА

+381 64 8280 103 (СРБ)
+387 65 6877 60 (РС)
+382 69 8280 18 (ЦГ)
09:30 – 16:30 Радним данима

©2023 Сва права задржана – Принцип шоп | DesignJust4You

КОРПА
Пријави се

Немате налог?

Упиши се на листу чекања Обавестићемо вас када производ стигне на лагер. Молимо оставите свој важећи e-mail и број телефона.
Продавница
Мој налог